Welkom Gast, zonder aanmelding hebt u beperkte mogelijkheden!

Familie Wit

Startpagina  |  Wat is er nieuw  |  Foto's  |  (Levens)verhalen  |  Rapporten  |  Familienamen  |  Kalender


Achternaam:

Voornaam:


De moord op Dirk Wit
Dirk Wit (1867-1927)
Dirk Wit
uit de Moerbeek wordt vermoord in Drenthe.

Tekst van een aantal kranteartikelen

Moord en diefstal

Gisteren is door de Rijks- en gemeentepolitie van Zuidwolde (Dr.) naar Assen gevankelijk overgebracht de landbouwer R. R. van Schottershuizen, onder die gemeente, verdacht van diefstal en moord.

De "Mepp. Crt" geeft de volgende bijzonderheden:


In den nazomer van het vorig jaar werd uit de weide van Nolderhoeve te Nolde (gem. Zuidwolde) vermist een tweetal pinken. Gedacht werd aan diefstal. De politie stelde onmiddellijk alle mogelijke moeite in het werk, om den dader op te sporen, alles echter zonder het minste resultaat.

Deze dagen kwam er echter licht in de zaak. De politie kreeg aanwijzingen dat de pinken zich op den stal van een ingezetene van Zuidwolde zouden bevinden. Dit vermoeden bleek juist te zijn. De politie ontdekte midden deezer week de pinken op den stal van den 32- jarigen landbouwer R. R. te Schottershuizen, een buurtschap, even gelegen buiten de kom van het dorp Zuidwolde aan den weg naar Balkbrug.

Genoemde R. werd na vermelde ontdekking in verhoor genomen door de politie en heeft bekend in het najaar van 1926 de bedoelde twee pinken uit de weide van Nolderhoeve gestolen te hebben. Zij zijn thans door de eigenaars, eveneens ingezetenen van Zuidwolde, teruggehaald. R. is daarop gistermorgen naar Assen vervoerd, om aldaar in voor-arrest te worden gesteld. Na die overbrenging is echter aan het licht gekomen dat R. vermoedelijk een nog veel ernstiger misdrijf heeft bedreven.

Sedert eenigen tijd wordt, naar gemeld is, te Zuidwolde n.l. vermist een zekere D. Wit tot voor enige maanden alleen wonende te Schottershuizen, in een perceel staande achter de woning van de goemde R. De woning van W. brandde destijds af. Zelf is hij toen met de wederopbouw daarvan aangevangen.

Toen W. zonder onderdak kwam, ging hij inwonen bij R. Hij was toen nog in het bezit van de plm. F 2000,- hem in verband met het afbranden van zijn woning uitgekeerd door een assurantie-maatschappij.

Sedert den 11 februari jongstleden was W. spoorloos verdwenen. W. was uit Noord-Holland afkomstig. Zijn aldaar wonende familie verzocht de politie pogingen tot opsporing van zijn nieuwe verblijfplaats te doen.

Nu viel het verschillende ingezetenen van Zuidwolde op dat meergenoemde R. zich sedert de vermissing van W. uitgaven veroorloofde, die hij anders niet in staat was te doen. Algemeen was toch bekend dat R.'s financiële positie verre van rooskleurig was. Den laatste tijd scheen daarin een voor het publiek onverklaarbare wijze verbetering te zijn gekomen. Moest vroeger b.v. een leverancier van voederartikelen enz. nog wel eens langeren tijd wachten op betaling zijner rekeningen, de laatste paar maanden betaalde R. meest alles contant en deed bijzondere uitgaven.

De politie zocht tusschen de buitengewone uitgaven van R. en de vermissing van W. verband en haar vermoeden dat R. van deze vermissing wel eens meer kon weten, werd sterker, toen haar uit den diefstal van de pinken en de wijze, waarop hij dien diefstal zoo langen tijd geheim had weten te houden, bleek dat R. sluw en voor 'geen kleintje vervaard' was.

Gebleken is dat de politie in dezen waarschijnlijk een juist oordeel heeft gehad. Op het moment toch, dat R. naar Assen werd overgebracht, is zijn echtgenoote een streng verhoor afgenomen en daarbij heeft zij gedeeld dat haar man op den morgenvan den 11 februari, in hun woning met een dubbelloops jachtgeweer den hierboven genoemden W. heeft doodgeschoten. Volgens de verklaring van vrouw R. heeft haar man later het lijk van W. ter zijde van hun woning begraven.

In verband met dit laatste is gistermiddag het erf van de woning van R. door de politie afgezet. Het dubbelloops jachtgeweer, waarmee de moord zou zijn gepleegd is door de politie in beslag genomen. R. moet W. het leven hebben benomen, 's morgens in de schuur, toen W. zich op weg wilde begeven naar Zwolle.

Het is nog niet bekend of R. reeds een bekentenis heeft afgelegd na de verklaringen van zijn vrouw.

Gemeld wordt, dat R. iemand is met een stug, gesloten karakter. Toen hij gistermorgen tusschen 2 politiemannen te voet Zuidwolde verliet, was hij jegens ieder passerende ingezetene buitengewoon vriendelijk geweest. Hij heeft een kind. Zijn familie staat goed bekend.

Het onderzoek wordt door de politie ijverig voortgezet, daar is komen vast te staan, dat twee hitten, welke hebben toebehoord aan den vermisten W. de vorige week door R. aan den paardenslager M. R. zijn verkocht en meerdere gevalllen van verduisteringen, ook van de assurantie-penningen vermoed worden.


--- De moord te Schottershuizen (woensdag 13 april 1926)

Zaterdagmiddag is in tegenwoordigheid van het parket uit Assen, nabij de woning van R. te Schottershuizen in den grond aangetroffen het lijk van den vermoorden De Wit. Het bleek daaruit dat men het slachtoffenr een zak om het hoofd gebonden had en een touw om den hals.

Het sectie-onderzoek heeft uitgewezen, dat de hagel in het hoofd van den vermoorde dezelfde afmetingen heeft als de hagel die in de schuurdeur gevonden is. Men maakt daaruit op, dat R. hem doodgeschoten heeft in de schuur, dat hij daarna den zak om het hoofd gebonden en toen het lijk met een touw gesleept heeft naar een kuil nabij de woning die reeds eenige dagen geleden klaar was gemaakt. Nadat het lijk begraven was, had men op de plek een boom geplant, nadat de grond eerst nog goed van mest voorzien en toen met aarde aangevuld was. De hond van den vermoorden De Wit heeft, naar het schijnt enkele dagen op de plek gelegen, waar zijn baas begraven was, doch moet ook door R. zijn doodgeschoten.

Het lijk is in een verzegelde kist overgebracht naar de begraafplaats te Zuidwolde.--- Nieuwe Niedorp

Naar aanleiding van het bericht in het blad van Woensdag 13 april, betreffende den moord te Schottershuizen deelen wij mede, dat de vermoorde niet De Wit, maar Wit is, welke tal van jaren in de Moerbeek (gem. Nieuwe Niedorp) heeft gewoond op het bedrijf waar thans S. v.d. Wal woont, naast de openbare school. Voor en paar jaar terug is hij na verkoop van zijn bedrijf vertrokken naar de streek waar thans de moord heeft plaats gehad.

Naar we uit goeden bron vernemen, wordt het stoffelijk overschot Zaterdag naar Nieuwe Niedorp overgebracht om aldaar op de begraafplaats te worden begraven.

 

Deze website gebruikt - The Next Generation of Genealogy Sitebuilding© - Ben Wit 2007-2020©